woensdag 14 april 2010

Nieuwsflits 14 van Naar-Keuze

Nieuwsflits 14

 

Dinsdag 13 april 2010

 

Deze nieuwsflits wordt uitgebracht door Budgetvereniging Naar-Keuze en bevat korte actuele nieuwsberichten.

 

Themadag over PGB, 'Samen weten we meer'

Op zaterdag 24 april 2010 organiseert budgethoudervereniging Naar-Keuze in Waalre, Zalencentum 't Hazzo, Trolliuslaan 7 de jaarlijkse themadag over het Persoonsgebonden Budget met de titel 'Samen weten we Meer'. U krijgt informatie over de veranderingen in de AWBZ. Mathijs Vermaat, advocaat en gespecialiseerd in gehandicaptenrecht en sociale zekerheid verzorgd een inleiding. Verder zal een inleiding door het CIZ worden verzorgd. We willen graag uw vragen voorleggen aan de medewerker van het CIZ.

Kosten
Voor leden van Naar-Keuze wordt een bijdrage gevraagd van € 15,00 (inclusief lunch). Voor niet-leden is de bijdrage € 20,00. De themadag begint om 11.00 uur. Voorafgaand aan de Themadag vindt de Jaarvergadering van Naar-Keuze plaats. De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden. De jaarvergadering begint om 10.00 uur Rond 16.00 uur wordt de themadag afgesloten.

Het programma
Klik hier voor het programma.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich, onder vermelding van het aantal personen, tot en met 20 april 2010 aanmelden via deze link.

 

Successen bij beroepsprocedures indicatiestelling 

Er zijn twee belangrijke uitspraken betreffende beroepzaken indicatiestelling via het CIZ.

In het kader van herindicatie is  inmiddels duidelijk dat er bij mensen die zijn geherindiceerd i.v.m. de vervanging OB en AB door Begeleiding, uitsluitend mag worden gekeken naar de functie Begeleiding. Heeft iemand andere functies geïndiceerd gekregen dan moet het CIZ hiervan afblijven, die blijven dus onveranderd.  Uitspraak (Vz Rb Leeuwarden, BL1662).

Verder is er een uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen in verband met de weigering van CIZ om uitvoering te geven aan de uitspraak van 28 oktober 2009, 09/4232 AWBZ-VV. Bij voornoemde uitspraak heeft de voorzieningenrechter van de Raad een voorlopige voorziening getroffen inhoudend dat verzoekster met ingang van 11 augustus 2008 dient te worden behandeld als ware zij geïndiceerd overeenkomstig de in ZZP VG05 geïmpliceerde zorgvormen (functies) en tevens dat CIZ verzoekster binnen zes weken na dagtekening van die uitspraak dient te indiceren per zorgvorm (functie) in plaats van per ZZP met ingang van 11 augustus 2008.

Wanneer u vermoedt dat deze uitspraken ook voor u van belang kunnen zijn omdat u toch een nieuwe indicatie hebt ontvangen waarbij niet alleen naar Ondersteunende en Activerende begeleiding is gekeken, maar de hele indicatie, dus inclusief de andere functies, is gewijzigd of omdat u van mening bent dat u een indicatie in functies zou moeten behouden in plaats van een ZZP, neem dan contact met ons op. Van belang is overigens dat u ook het bezwaarschrift via onze juridische ledenservice laat verlopen, willen zij na een negatieve beslissing beroep aan tekenen.  Mathijs Vermaat, advocaat, zal tijdens de ledendag op 24 april nader op deze twee zaken ingaan.

 

Klachten over de nieuwe indicatie? bezuigingen in de AWBZ? Maakt u zich zorgen? meld het ons!

Doe ook mee met de Meldactie AWBZ!
De hele maand april wordt de Meldactie AWBZ gehouden. Iedereen die met de AWBZ te maken heeft, kan zijn of haar eigen verhaal per internet of telefonisch melden. Maakt u gebruik van langdurige zorg of begeleiding die wordt betaald uit de AWBZ? Laat dan uw stem horen en doe mee aan de Meldactie AWBZ. Heeft u te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Bijvoorbeeld omdat u thuis verzorging krijgt of omdat uw kind begeleiding nodig heeft. Dan heeft u waarschijnlijk ook gemerkt dat veel in de AWBZ is veranderd. De gezamenlijke cliëntenorganisaties, waaronder Naar-Keuze willen graag van u weten wat de veranderingen voor u (of iemand in uw directe nabijheid) betekenen. Is uw situatie veranderd? En als dit zo is, vindt u dan dat het beter of slechter is geworden? De ervaringen die u en andere mensen aan ons melden zijn belangrijk. We verwerken ze in een rapport voor de staatssecretaris en de Tweede Kamer. U vindt het rapport eind juni op  Doe dus mee aan de 'meldactie AWBZ'
Iedereen die met de AWBZ te maken heeft, kan zijn of haar eigen verhaal kwijt tijdens de landelijke meldactie van 1 april t/m 30 april:

Vul de vragenlijst in op. Invullen duurt ongeveer 15 minuten. Wilt u liever iemand spreken? Het telefonische meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het telefoonnummer is (030) 29 16 777

 

KLINK komt met kwaliteitseisen particuliere zorginstellingen en zorgboerderijen
Op 8 april j.l. vond een spoeddebat plaats over de kwaliteit van zorg in zorgboerderijen naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Tijdens dit debat is een aantal moties ingediend waarover vandaag gestemd is. Een van de ingediende moties geeft aan dat men in particuliere instellingen zoals ouderinitiatieven, zorgboerderijen en Thomashuizen ook moet voldoen aan de normen verantwoorde zorg zoals deze ook gelden voor instellingen. Deze motie is vandaag aangenomen! Dir heeft grote consequenties voor PGB'houders met een verblijfsindicatie die woonachtig zijn in bovengenoemde woonvormen. Onderstaand vindt u een samenvatting van het spoeddebat van 8 april j.l.

 

Voeg landbouw en zorg samen en je krijgt een zorgboerderij. "Een prima concept", zo verwoordt Van der Vlies (SGP) de mening van de Kamer. Maar hoe waarborg je de kwaliteit van zorg? Op een zorgboerderij krijgen mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding. Dat dit niet altijd goed gaat, bleek uit een uitzending van ZEMBLA. "Misstanden komen vaker voor, ook in reguliere zorginstellingen", aldus Van Miltenburg (VVD). Wiegman (ChristenUnie) vindt dat misstanden de zorgboerderij niet in een kwaad daglicht mogen stellen: "De zorgboerderij verdient vertrouwen".

Melkkoe
Leijten (SP) is kritisch op het ministerie van Landbouw, dat in haar ogen zorgboerderijen promoot als nieuwe inkomstenbron voor boeren: "de mens als melkkoe". Zij stelt voor een vergunningenstelsel in te voeren. Maar volgens minister Klink (Welzijn) zijn vergunningen papieren waarborgen. Wiegman vindt een vergunningenstelsel te bureaucratisch en geeft de voorkeur aan een kwaliteitskeurmerk van onderaf. Van der Vlies (SGP) ziet de oplossing in zelfregulering in combinatie met onafhankelijke toetsing.

Supermarkt
Wie moet toezien op de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij? De overheid of de houder van een persoonsgebonden budget (pgb)? Deze laatste is immers verplicht om zorg in te kopen die kwalitatief verantwoord is. Wat houdt dat precies in?, vraagt De Vries (CDA) zich af. Volgens minister Klink mag de pgb-houder ervan uitgaan dat zorg in georganiseerd verband voldoet aan bepaalde waarborgen: "Vergelijk het maar met inkopen doen bij de supermarkt".

 

Budgethoudersvereniging Naar-Keuze


Geen opmerkingen:

Een reactie posten